Välkommen till årsmöte

Måndag den 24 oktober kl 18.30 håller Björkhagens fritidsträdgårdar årsmöte. Vi ses i föreningslokalen på Skanörvägen 18-20. Verksamhetsberättelse har skickats på mejl.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 26 september.

Dagordning:

1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna
2. Fastställande av röstlängd och dagordning
3. Val av ordförande att leda mötet
4. Val av protokollförare
5. Val av justerare tillika rösträknare
6. Styrelsens förvaltningsberättelse
7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkning
11. Behandling av motioner och förslag
12. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
13. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter
14. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt § 6.1-4
15. Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.1
16. Val av ledamöter i valberedningen enligt § 9
17. Övriga ärenden