Miljöprogram

Miljöprogram för Björkhagens fritidsträdgårdar

Detta miljöprogram grundar sig på den förlaga som Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar (FSSK) har utarbetat och antagit i november 1997 samt våra egna erfarenheter och synpunkter.

MILJÖPOLICY 

  • Att utnyttja resurser effektivt och minimera användningen av ändliga resurser. 
  • Att minimera spridningen av miljöskadliga ämnen. 
  • Att undvika att utarma naturens mångfald och kretslopp. 
  • Att skapa en god miljö. 

Dessa punkter är avsedda att kopplas till ”det praktiska miljöarbetet i stadsdelen”. Kolonirörelsens filosofi och ursprungliga idéer ska föra kolonirörelsen framåt i tiden med kärlek och respekt för allas vår vardagsmiljö.

 

KOMPOSTERING

En målsättning är att kolonisterna komposterar sitt trädgårdsavfall. Vad det gäller de slutna komposterna ifrågasätter FSSK om det är nödvändigt för annat än hushållsavfall (animaliskt). Avståndet från kompost till dike eller vattendrag ska vara minst fem meter p.g.a. risken för urlakning.

 

ELDNING OCH GRILLNING

Eldning av trädgårdsavfall som går att kompostera är idag inte tillåten i Stockholm. Grova grenar som samlas ihop under städdagarna hämtas på uppdrag av stadsdelsförvaltningen.

 

Lukt och rök från eldning och grillning drabbar känsliga personer med astma och allergi.

 

Grillning får ske på berget vid ängen mot Lyckebyvägen och på vändplanen i andra änden av området, mot Lilla Sickla. Grillning ska ske på den plats där vinden blåser bort från lottområdet. Grillning på den egna lotten får endast ske när inga grannar är närvarande. Grillning på lotten får endast ske om vinden blåser så att rök och lukt inte stör någon annan odlare i området. Vid vind över området ska berget eller vändplanen användas.

Vanlig tändvätska ger utsläpp av aromater och andra kolväten som är skadliga för hälsa och miljö. Ersätt den vanliga tändvätskan med lågaromatisk, rapsolje- eller paraffinoljebaserad. Tändpapper, tändblock eller tändklossar är också bra.

 

GÖDSLING – JORDFÖRBÄTTRING

Kemisk handelsgödsel bör inte användas i någon form inom koloniverksamheten. Vi strävar efter kretsloppstänkande, varför kemisk handelsgödsel inte bör användas.

Stallgödsel bör i görligaste mån spridas på våren och myllas ner. Höstgödsling medför alltid risk för urlakning och därmed näringsförlust. Väl brunnen stallgödsel kan eventuellt grävas ned på höstens lerjord. Kravgodkända gödselpreparat, täckodling och gröngödsling är mycket miljövänliga alternativ, som bör tillämpas.

 

BEKÄMPNINGSMEDEL

Kemiska bekämpningsmedel får inte användas. Biologisk och miljöanpassad bekämpning kan användas, dock med förbehållet att utvecklingen inom detta område beaktas.

 

IMPREGNERINGSMEDEL

Inga syllar, träreglar eller dylikt impregnerade med kreosot, arsenik eller krom får användas. Gamla telefonstolpar och järnvägsslipers är impregnerade med miljöfarligt kreosot. De är inte lämpliga att återanvända t ex för terrassering eller sandlådor. Nyanskaffning av ovanstående ska inte tillåtas.

 

STUDIER OCH UTBILDNING 

För att enskilda kolonister ska få god kunskap och information samt entusiasmeras i sitt ansvar för miljöfrågorna anordnar FSSK i samråd med Koloniträdgårdsförbundet studiedagar och utbildning i aktuella miljöfrågor, såsom bl a odlingsmetodik, kunskap om olika kulturer och ”läror” i ekologisk och biologisk odling, kunskap om jord, vatten, gödsling och kompostering. Inom föreningen verkar vi för att inhämta och sprida dessa och liknande kunskaper.

 

SKÖTSEL OCH BRUKARAVTAL

Vi är engagerade i närmiljön och i att den biologiska mångfalden gynnas för att ett harmoniskt samspel mellan människor och natur bevaras. Därför har vi ett brukaravtal med kommunen, som innebär att vi sköter och utvecklar den närmaste omgivningen, t ex genom ängsskötsel, gallring av aspsly för ett få ek- och hassellund och gynnande av nypon och slån. Detta bidrar till en rikare blomning, fler nyttiga smådjur och en social samvaro utanför den egna lotten.

 

För styrelsen i föreningen Björkhagens fritidsträdgårdar.

/Roger Isacson, Björkhagen den 27 februari 1998

Tillägg angående grillning samt strykning av rubriken ”Dusch, tvättning m. m.” antagen vid årsmötet 2007