Välkommen till årsmöte

Måndag den 24 oktober kl 18.30 håller Björkhagens fritidsträdgårdar årsmöte. Vi ses i föreningslokalen på Skanörvägen 18-20. Verksamhetsberättelse har skickats på mejl.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 26 september.

Dagordning:

1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna
2. Fastställande av röstlängd och dagordning
3. Val av ordförande att leda mötet
4. Val av protokollförare
5. Val av justerare tillika rösträknare
6. Styrelsens förvaltningsberättelse
7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkning
11. Behandling av motioner och förslag
12. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
13. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter
14. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt § 6.1-4
15. Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.1
16. Val av ledamöter i valberedningen enligt § 9
17. Övriga ärenden

Önska fröer till fröbytardagen!

Nu vänder det så smått och och många av oss börjar kanske tänka på vår och odling.

Även i år gör föreningen ett gemensamt köp av fröer. Du kan önska fröer från Runåbergs fröers hemsida. Skicka önskelista med frösort, artikelnummer samt ditt namn och lottnummer till styrelsen[at]bjorklott.se senast den 25 februari. Föreningen betalar för fem olika fröer per odlare.

Den 29 mars kl 19 är det dags för fröbytarkväll i föreningslokalen på Lyckebyvägen 22 då vi fördelar de beställda fröerna. Ta gärna med egna fröer om du vill dela med dig!

Välkommen till vårens städdag

Den 22 maj samlas vi för vårstädning, möte och fika mellan kl 10 och 13.
Vårens städdag planeras i nuläget  att bli obligatorisk att närvara vid (med förbehåll för eventuella ändringar i restriktioner) .
Frågor om gemensam beställning av gödsel har uppkommit. Med anledning av fjolårets rapporter om ogräsbekämpningsrester och missväxt relaterat till stallgödsel av olika slag så har  styrelsen beslutat att inget inköp görs av föreningen. Vi hänvisar till vår Facebooksida för eventuella sambeställningar lottgrannar emellan.
Varmt välkomna till vårstädningen!